PDF Drukuj Email
Opis zawodów
Wpisany przez ALitwin   
piątek, 04 marca 2011 00:00

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Zobacz krótki film o zawodzie !!!

Program zajęć został rozszerzony o modelowanie i drukowanie 3D


To nowy kierunek, nowy zawód, utworzony niedawno na potrzeby zmieniającej się rzeczywistości – komputeryzacji, digitalizacji i informatyzacji praktycznie wszystkich dziedzin naszego życia, a także na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. Jest zawodem szerokoprofilowym kształcącym w dziedzinie związanej z multimediami, które wykorzystują różne formy informacji oraz różne formy przekazu. Daje to przyszłym absolwentom realne szanse na zatrudnienie nie tylko w Polsce, ale także w krajach Unii Europejskiej.

Technik cyfrowych procesów graficznych przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym.
Efekt pracy technika cyfrowych procesów graficznych może przybrać postać reklamy w prasie, telewizji, Internecie, lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp.

Nyski "Mechanik" posiada profesjonalne oprogramowanie wykorzystywane na zajęciach praktycznych i pracowniach:

 • Corel Draw (grafika wektorowa),
 • Adobe Photoshop (grafika rastrowa),
 • Adobe InDesign (skład tekstu),
 • Adobe Acrobat Professional (tworzenie publikacji PDF),
 • Adobe Dreamweaver (tworzenie stron WWW),
 • Adobe Flash (animacje flashowe na stronach WWW),
 • Adobe Premiere (montaż filmów),
 • Impozycjoner (program do impozycji plików PDF).
Wyposażenie pracowni to między innymi:

 • profesjonalny sprzęt do filmowania i fotografowania
 • drukarki cyfrowe i ploter
 • drukarka 3D
 • urządzenia introligatorskie
 • przyrządy kontrolno - pomiarowe
Nauka w naszej szkole umożliwia:

zdobycie tytułu technika grafiki i poligrafii cyfrowej, uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach


Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych może podejmować pracę w:

 • w wydawnictwach – w przygotowywaniu i projektowaniu publikacji;
 • w drukarniach – w procesach przygotowawczych i reprodukcyjnych, obsłudze maszyn i urządzeń cyfrowych, obsłudze cyfrowych systemów zarządzania drukarnią;
 • w zakładach poligraficznych – m.in. przy projektowaniu opakowań, drukowaniu cyfrowym i dalszej obróbce;
 • w agencjach reklamowych – m.in. przy projektowaniu gadżetów reklamowych, projektowaniu reklamy zewnętrznej, wystawiennictwie produktów, a także udziału w kampaniach reklamowych;
 • w studiach graficznych, filmowych, telewizyjnych, studiach fotografii cyfrowej;
 • w przemyśle (np. w wzornictwie przemysłowym, w przygotowywaniu materiałów do szkoleń zawodowych dla pracowników, w reklamie firm i sprzedaży produktów firmowych);
 • w obsłudze Internetu i projektowaniu witryn WWW.TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Zobacz krótki film o zawodzie !!!

Zawód technik organizacji reklamy jest zawodem szerokoprofilowym, wymagającym łączenia w sobie, między innymi, wiedzy ekonomicznej, plastycznej, psychologicznej i lingwistycznej skierowanym zarówno do żeńskiej jak i męskiej części absolwentów gimnazjum.

Reklama jest zjawiskiem ściśle związanym z gospodarką rynkową i stanowi jej integralną część, dlatego ważnym celem procesu kształcenia w tym zawodzie, jest wyposażenie absolwenta w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ekonomicznym, który pozwoli na komunikowanie się i kształtowanie konsumpcji w skali makro- i mikroekonomicznej.

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika organizacji reklamy należy m.in. pozyskiwanie klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, definiowanie szczegółowego celu reklamy przedsiębiorstwa (klienta agencji reklamowej), dobieranie metody prowadzenia badań rynkowych i reklamowych oraz weryfikowanie i interpretowanie wyników tych badań, dobieranie środków i nośników reklamy w zależności od celu (funkcji) reklamy oraz branży towarowej, stosowanie  różnorodnych technik reklamowych, sprzętu i materiałów wykorzystywanych w reklamie, organizacja działań promocyjnych przedsiębiorstwa, organizacja działalności wystawienniczej.

Technik organizacji reklamy powinien docierać do odbiorców różnymi środkami reklamy, skutecznie oddziaływać na ich pozytywne postawy, emocje, przekonania. Dlatego w procesie dydaktycznym kładziemy nacisk na kształtowanie takich cech i postaw jak: komunikatywność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu, umiejętność prowadzenia negocjacji, kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych, łatwość nawiązywania kontaktów, stosowanie się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej.

Szeroki zakres zadań zawodowych oraz zatrudnienie na różnych stanowiskach, wymagają od absolwenta specyficznych umiejętności plastycznych, poczucia estetyki i wyobraźni przestrzennej. Zdobycie tych umiejętności w cyklu kształcenia pozwala nie tylko na ocenę walorów estetycznych i testowanie projektów, ale i na samodzielne tworzenie wizualnych środków reklamy.

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w miejscach pracy takich, jak: pełnoprofilowe i specjalistyczne agencje reklamowe, działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biura ogłoszeń środków masowego przekazu, działy promocji środków masowego przekazu, agencje scenariuszowe i studia graficzne, studia produkcyjne, agencje do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations).

Nauczane przedmioty zawodowe:

 • Podstawy ekonomii
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 • Marketing
 • Elementy towaroznawstwa
 • Public relations
 • Organizacja reklamy
 • Psychologia reklamy
 • Prawo, etyka i kultura zawodowa
 • Język angielski zawodowy
 • Rysunek i liternictwo
 • Historia sztuki i reklamy
 • Pracownia technik reklamy
 • Grafika komputerowa
 • Techniki poligraficzne
 • Fotografia reklamowa
 • Zajęcia specjalizacyjne
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyka zawodowa / 4 tygodnie /TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI - NOWOŚĆ !!!

Zobacz krótki film o zawodzie !!!


 

Montuje, uruchamia i obsługuje absorpcyjne lub sprężarkowe urządzenia chłodnicze (chłodziarki, zamrażarki, szafy, lady chłodnicze, chłodnie)  oraz klimatyzacyjne ( w budynkach i pojazdach); prowadzi bieżącą konserwację urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych; zajmuje się naprawami urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz przeprowadza ocenę ich pracy.

Zadania zawodowe:

- dopasowywanie charakterystyki urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych do konkretnych potrzeb, wielkości pomieszczeń, warunków termicznych;

- przygotowywanie części urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych do montażu, w tym ustawianie części maszyn, zespołów i mechanizmów w przyrządach i uchwytach instalacyjnych;

- montowanie i instalowanie parowników; sprężarek napędzanych silnikiem elektrycznym (w przypadku urządzeń sprężarkowych), skraplaczy, termostatów, agregatów oraz izolacji termicznej;

- wykonywanie montażu połączeń, układów hydraulicznych i pneumatycznych, zespołów i mechanizmów urządzeń chłodniczych; klimatyzatorów lub systemów klimatyzacyjnych;

- sprawdzanie jakości wykonanego montażu urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych oraz

- napełnianie instalacji urządzeń chłodniczych czynnikiem chłodniczym;

- dokonywanie, programowania, nastawienia regulacji i próbnego uruchomienia urządzenia chłodniczego lub klimatyzacyjnego;

- instalowanie urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych na stanowiskach;

- kontrolowanie i nadzorowanie eksploatacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych;

- wykonywanie prac konserwacyjno-naprawczych, ocenianie jakości wykonanej naprawy i konserwacji;

- określanie przyczyn uszkodzeń urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych;

- dokonywanie naprawy elementów i zespołów urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych;

- montowanie urządzenia chłodniczego, klimatyzacyjnego po naprawie;

- ocenianie jakości wykonanej obsługi urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych;

- ocenianie stanu technicznego elementów urządzeń;

- nadzorowanie bieżącej eksploatacji obsługi urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych;

- dopasowuje wielkość i wydajność  urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do potrzeb

- montuje, reguluje, konserwuje, naprawia  urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne;

- kosztorysuje wykonane czynności.


Dodatkowe zadania zawodowe:

- projektowanie prostych obiektów mechanicznych oraz sporządzanie dokumentacji konstrukcyjnej urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych.TECHNIK MECHATRONIK

Zobacz krótki film o zawodzie !!!

Jedną z najbardziej ekspansywnych dziedzin techniki jest elektronika. Jej wpływ na inne obszary techniki jest tak duży, że pojawiają się zupełnie nowe dziedziny (dyscypliny zawodowe). Przykładem takiej nowej dziedziny techniki jest właśnie mechatronika, która łączy w sobie zagadnienia mechaniki, elektroniki i oprogramowania i sterowania.


Mechatronika znajduje zastosowanie zarówno w dużych przedsiębiorstwach, jak i w małych zakładach produkcyjnych.
Do przykładowych urządzeń mechanicznych należą, między innymi: układy i urządzenia automatyki, obrabiarki sterowane numerycznie, układy i urządzenia elektroniki i automatyki samochodowej, aparatura medyczna.

Technik mechatronik projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych. Wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę. Pozyskuje, ocenia i tworzy dokumentację techniczną do urządzeń i układów mechatronicznych. Dobiera elementy, podzespoły, zespoły, moduły, wskaźniki i połączenia do urządzeń i systemów mechatronicznych. Przygotowuje elementy, wskaźniki, podzespoły i zespoły do montażu, nastawia ich parametry i nadzoruje ich montaż oraz demontaż. Projektuje i opracowuje procesy technologiczne produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych.

W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie absolwent nabiera umiejętności:

 • czytania, analizy a także samodzielnego opracowywania dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • projektowania, instalowania i obsługiwania nowoczesne urządzeń mechatronicznych i linii produkcyjnych
 • programowania i nastawiania parametrów urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • instalowania i obsługi systemów sieciowych transmisji danych stosowane w mechatronice,
 • diagnozowania stanu urządzeń i systemów mechatronicznych i wykonywania ich naprawy,
 • prowadzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • sporządzania protokołów uszkodzeń, awarii i przeprowadzonych napraw,
 • programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
 • programowania sterowników PLC
 • komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania

Absolwentów mechatroniki cechuje bardzo wszechstronne wykształcenie. Podczas nauki rozwijają oni umiejętność systemowego myślenia, łączenia abstrakcji i konkretów, formułowania i rozwiązywania problemów. Dlatego też przyszli mechatronice są bardzo poszukiwani na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Zobacz krótki film o zawodzie !!!

Technik pojazdów samochodowych - to kierunek związany z  obsługą  współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są „naszpikowane” elektroniką i nowoczesnymi technologiami. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.


Kształcenie zawodowe obejmuje zajęcia z przedmiotów zawodowych między innymi:

 • podstaw konstrukcji maszyn,
 • silników pojazdów samochodowych,
 • budowy podwozi,
 • elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych.

Praktycznych umiejętności uczeń nabywa w specjalistycznych pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie. Ponadto w czasie dwutygodniowej praktyki zawodowej w starannie dobranych zakładach pracy uczeń ma możliwość poznania zasad ich funkcjonowania. Dla najlepszych uczniów przygotowujemy praktyki w samochodowych firmach Seat, Ford, Renault, Dytko Serwis, Dytko Rent itp.

Po ukończeniu szkoły istnieje realna możliwość łatwego i szybkiego zatrudnienia w: stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami,  instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnym czy przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.


TECHNIK MECHANIK

Zawód technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację w zakresie:

- maszyn budowlanych
- samochodów
- ciągników
- obróbki skrawaniem
- obrabiarek sterowanych numerycznie
- spawalnictwaAbsolwent naszej szkoły kształcący się w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń
- przeprowadzania kontroli jakości wykonania wyrobów i usług
- instalowania i uruchamiania obiektów mechanicznych wprowadzanych do eksploatacji
- eksploatowania maszyn i urządzeń
- projektowania prostych obiektów mechanicznych wraz ze sporządzaniem ich dokumentacji konstrukcyjnej
- projektowania podstawowych procesów wytwarzania wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji technologicznej
- sporządzania kalkulacji wytwarzania i naprawy maszyn i urządzeń
- oceniania stanu technicznego samochodu, jego zespołów z wykorzystaniem metod i urządzeń diagnostycznych
- wykonywania operacji monterskich, posługiwania się specjalnym oprzyrządowaniem, dokumentacją naprawczą
- obsługiwania urządzeń diagnostyki samochodowej

Absolwent technikum po ukończeniu szkoły zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, uzyskując certyfikat wiadomości i umiejętności.


TECHNIK ELEKTRYK

Zobacz krótki film o zawodzie !!!

Zawód technik elektryk jest zawodem szerokoprofilowym. Absolwent technikum  będzie przygotowany do wykonywania badań i kontroli urządzeń elektrycznych w procesie produkcji i eksploatacji, użytkowania, instalowania i obsługiwania układów elektrycznych oraz dokonywania prostych napraw.


Elektryczność jest najdogodniejszą postacią użytkowania energii i dzięki niej funkcjonuje wiele gałęzi przemysłu, transport, telekomunikacja, nowoczesne rolnictwo, medycyna, gospodarstwa domowe i wiele innych dziedzin naszego życia. Technik elektryk to specjalista zatrudniony przy wytwarzaniu i przesyłaniu energii elektrycznej, przy wykonywaniu i eksploatowaniu instalacji elektrycznych, maszyn napędowych, aparatury rozdzielczej, sterującej i zabezpieczającej oraz specjalistycznych urządzeń elektrycznych instalowanych w transporcie kolejowym, powietrznym, wodnym i w przemyśle wydobywczym. Zajmuje się również pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym, może też świadczyć pomocy techniczną przy pracach badawczo-rozwojowych dotyczących aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych.
Po ukończeniu technikum możesz podjąć pracę:

 • w zakładach produkujących urządzenia elektryczne,
 • w zakładach usługowych naprawiających maszyny elektryczne oraz osprzęt elektryczny powszechnego użytku,
 • w zakładach energetycznych i elektrowniach,
 • w zakładach gospodarki komunalnej,
 • w biurach projektowych.TECHNIKUM - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej NOWOŚĆ !!!


 

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.


W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

2) wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

3) konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

4) kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

5) sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Opis zawodu

Zajmuje się projektowaniem i nadzorowaniem wykonania instalacji sanitarnych i grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej (kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę). Kontroluje prawidłowe funkcjonowanie wyposażenia sanitarnego budynków, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych.

Zadania zawodowe

- wykonuje szkice i rysunki instalacji sanitarnych i grzewczych

- projektuje instalacje grzewczą

- lokalizuje urządzenia i instalacje grzewcze, w razie potrzeby usuwa usterki

- prowadzi budowę / nadzoruje stan instalacji i urządzeń sanitarnych

- nadzoruje eksploatację instalacji sanitarnych i grzewczych

- zajmuje się doborem materiałów, sprzętu, maszyn, narzędzi do wykonania instalacji sanitarnej

- kontroluje jakość wykonania robót instalacyjnych, zgodność z dokumentacją techniczną oraz prawem budowlanym

- przeprowadza próby szczelności i ciśnienia

- organizuje i kieruje pracą brygady roboczej

- sporządza kosztorysy, ofert przetargowe i kalkulacje

- zna i stosuje podstawowe akty prawne, normy techniczne z zakresu prawa budowlanego

- potrafi udzielić pierwszej pomocy

- organizuje stanowisko pracy i dobiera materiały zgodnie z zasadami ergonomii, bhp, przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska

Stanowiska pracy

Firmy i przedsiębiorstwa, które zajmują się instalacją oraz produkcją kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń technicznych energii odnawialnej. Serwisy zajmujące się obsługą tych urządzeń. Firmy projektujące i montujące kotłownie ekologiczne, firmy dystrybucyjne i doradcze, hurtownie.

Predyspozycje

- dobra koordynacja wzrokowo- ruchowa

- sprawność fizyczna i dobry stan zdrowia

- umiejętności organizacyjne, dobra komunikatywność

-spostrzegawczość, dokładnośćSZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA - MECHANIK MOTOCYKLOWY- NOWOŚĆ !!!


Mechanik motocyklowy to nowy zawód,  który na mocy rozporządzenia MEN pojawił się w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Obecnie usługi w zakresie serwisu oraz napraw motocykli zaliczają się do prężnie rozwijającej się dziedziny gospodarczej. Statystyki liczby zarejestrowanych motocykli wskazują na rosnącą popularność tych pojazdów wśród użytkowników dróg. W obliczu rozrastającej się dynamicznie liczby motocykli i skuterów oraz powiększającej się liczby zakładów obsługujących tę grupę pojazdów, konieczne staje się zapewnienie wykwalifikowanych kadr do serwisowania, dokonywania przeglądów, konserwacji i napraw.
 

ZADANIA I CZYNNOŚCI

Absolwent kształcący się w zawodzie mechanik motocyklowy będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) diagnozowania motocykli;

2) obsługi i użytkowania motocykli;

3) naprawy motocykli.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA

 • Wykonuje czynności kontrolno-obsługowe
 • Stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego i kierujących motocyklami
 • Przestrzega zasad kierowania motocyklami
 • Wykonuje czynności związane z przygotowaniem do jazdy i kierowaniem motocyklem w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy uprawniającego do kierowania motocyklem 

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE

MG.23 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ

Absolwent znajdzie pracę w licznych zakładach związanych z naprawą, diagnostyką i serwisowaniem motocykli. Może prowadzić własną działalność gospodarczą.


PAMIĘTAJ !!!
UZYSKANIE WYKSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DAJE CI MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA ZAWODU I PODJĘCIA PRACY
JAK RÓWNIEŻ KONTYNUACJI NAUKI I UZYSKANIE TYTUŁU TECHNIKASZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA - KIEROWCA MECHANIK - NOWOŚĆ !!!


Osoby wykonujące ten zawód w przyszłości, jako wykwalifikowana kadra przedsiębiorstw transportowych, może liczyć na zatrudnienie, bowiem istnieje stałe zapotrzebowanie na pracowników posiadających uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego. Przepisy unijne narzuciły konieczność uzyskania tzw. kwalifikacji wstępnej, czyli ukończenia szkolenia trwającego 280 godzin. Zdobycie uprawnień, poza szkołą zawodową lub technikum, to wydatek rzędu kilkunastu tysięcy złotych, a młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy jeszcze nie zarabiają.

 Zakres obowiązków:

 • naprawa pojazdów ciężarowych i dostawczych,
 • konserwacja sprzętu będącego na wyposażeniu firmy,
 • wykonywanie prac remontowych sprzętu,
 • realizacja planu przeglądów środków transportowych firmy.

 Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe o profilu samochodowym,
 • doświadczenie min. 2 lata w naprawach pojazdów ciężarowych i dostawczych,
 • znajomość układów mechanicznych, hydraulicznych i pneumatycznych,
 • prawo jazdy Kat. C (mile widziane uprawnienia na HDS, podnośniki koszowe, dźwigi)
 • sumienność, rzetelność, dyspozycyjność,
 • staranność w wykonywaniu obowiązków


 Zadania Zawodowe:

 • organizowanie stanowiska pracy kierowcy mechanika z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska;
 • planowanie optymalnej trasy przejazdu;
 • kierowanie samochodem lub zespołem pojazdów;
 • udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym, ofiarom wypadków drogowych oraz zabezpieczanie miejsca zdarzenia (kolizji, wypadku);
 • prowadzenie dokumentacji pojazdu;
 • prowadzenie dokumentacji przewozowej;
 • wykonywanie czynności regulacyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych samochodowych; prowadzenie dokumentacji wykonanej obsługi lub naprawy pojazdów samochodowych

PAMIĘTAJ !!!
UZYSKANIE WYKSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DAJE CI MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA ZAWODU I PODJĘCIA PRACY
JAK RÓWNIEŻ KONTYNUACJI NAUKI I UZYSKANIE TYTUŁU TECHNIKASZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA- MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Zobacz krótki film o zawodzie !!!

Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje prace konserwacyjne, obsługowe i naprawcze samochodów oraz ich zespołów; kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.


W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • klasyfikować pojazdy samochodowe według ich przeznaczenia i budowy,
 • interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu mechaniki ruchu i budowy pojazdów samochodowych, technologii mechanicznej oraz elektrotechniki,   interpretować procesy robocze oraz zużyciowe i starzeniowe zachodzące w pojazdach samochodowych, interpretować zasady działania oraz znać budowę i przeznaczenie maszyn i urządzeń wyposażenia elektrycznego samochodów,
 • czytać i interpretować proste rysunki techniczne oraz schematy (w tym instalacji elektrycznej),
 • posługiwać się instrukcjami użytkowania i obsługi samochodów, katalogami części samochodowych oraz dokumentacją technologiczną montażu i naprawy,
 • sporządzać szkice prostych części maszyn,
 • wykonywać podstawowe operacje obróbki ręcznej i mechanicznej,
 • wykonywać operacje montażu i demontażu zespołów i pojazdów,
 • stosować w montażu pojazdów samochodowych podstawowe metody łączenia materiałów i elementów,
 • posługiwać się narzędziami i oprzyrządowaniem (uniwersalnym i specjalistycznym) do montażu i naprawy samochodów,
 • mierzyć podstawowe wielkości fizyczne i geometryczne oraz interpretować wyniki pomiarów,
 • stosować wymienność zespołów i części (z uwzględnieniem grup wymiarowych),
 • rozpoznawać podstawowe materiały eksploatacyjne i charakteryzować ich własności,
 • oceniać stan techniczny pojazdów i zespołów z wykorzystaniem metod diagnostyki samochodowej (w tym diagnozowania wspomaganego komputerem),
 • wyważać statycznie i dynamicznie wirujące części maszyn,
 • stosować w procesie naprawy podstawowe metody regeneracji części,
 • obsługiwać typowe urządzenia diagnostyczne i obsługowo-naprawcze,
 • wykonywać próby kontrolne zespołów i pojazdów po naprawie,
 • posługiwać się dokumentacją eksploatacyjną samochodu,
 • interpretować akty prawne dotyczące eksploatacji technicznej samochodów,
 • wykorzystywać technikę komputerową w praktyce warsztatowej,
 • kierować pojazdami samochodowymi w zakresie kategorii B,
 • kalkulować koszty typowych usług motoryzacyjnych,
 • oceniać jakość wykonywanej pracy,
 • organizować i utrzymywać w należytym porządku swoje miejsce pracy,
 • stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • prezentować swoje kwalifikacje podczas poszukiwania pracy.

Mechanik pojazdów samochodowych może podjąć pracę w:

 • zakładach naprawy pojazdów samochodowych;
 • stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych;
 • autoryzowanych stacjach obsługi samochodów;
 • zakładach produkujących samochody oraz części zamienne do samochodów;
 • placówkach handlu samochodami.

Po ukończeniu szkoły można również podjąć naukę w technikum uzupełniającym, które umożliwiają uzyskanie tytułu technika oraz matury.

PAMIĘTAJ !!!
UZYSKANIE WYKSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DAJE CI MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA ZAWODU I PODJĘCIA PRACY
JAK RÓWNIEŻ KONTYNUACJI NAUKI I UZYSKANIE TYTUŁU TECHNIKA


SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA- ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Do elektromechanika pojazdów samochodowych należy: instalowanie w samochodach elektrycznych i elektronicznych urządzeń, prawidłowe ustawianie zapłonu i świateł samochodowych; przeprowadzanie napraw lub regeneracja uszkodzonych urządzeń elektrycznych, za pomocą  amperomierza, woltomierza, urządzeń diagnostycznych do ustawiania i regulacji zapłonu i ustawiania świateł, kluczami dynamometrycznymi, wkrętakami z napędem pneumatycznym, specjalnymi przyrządami umożliwiającymi montowanie i demontowanie elektrycznych urządzeń samochodowych oraz typowymi narzędziami ślusarskimi.


Absolwent w zawodzie elektromechanik może podjąć pracę w :

 • zakładach naprawy pojazdów samochodowych;
 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
 • autoryzowanych stacjach obsługi samochodów;
 • zakładach produkcji samochodów i części zamiennych;
 • placówkach handlowych;
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

Po ukończeniu szkoły można również podjąć naukę w technikum uzupełniającym, które umożliwiają uzyskanie tytułu technika oraz matury.

PAMIĘTAJ !!!
UZYSKANIE WYKSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DAJE CI MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA ZAWODU I PODJĘCIA PRACY
JAK RÓWNIEŻ KONTYNUACJI NAUKI I UZYSKANIE TYTUŁU TECHNIKA


SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA - ELEKTRYK

W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do:

 • projektowania prostych układów elektrycznych,
 • wykonywania instalacji elektrycznych i elektronicznych,
 • diagnozowania stanu izolacji urządzeń i maszyn elektrycznych,
 • lokalizowania uszkodzeń i dokonywania napraw,
 • organizowania i wykonywania prac w zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych.
 • dokonywania napraw urządzeń zasilanych prądem,
 • instalowania i obsługiwania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych.


Absolwenci szkoły mogą znaleźć zatrudnienie:

 • w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną,
 • w zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektryczne,
 • w zakładach usługowych naprawiających maszyny i urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku,
 • w przedsiębiorstwach budowlanych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych.

Po ukończeniu szkoły można również podjąć naukę w technikum uzupełniającym, które umożliwiają uzyskanie tytułu technika oraz matury.

PAMIĘTAJ !!!
UZYSKANIE WYKSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DAJE CI MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA ZAWODU I PODJĘCIA PRACY
JAK RÓWNIEŻ KONTYNUACJI NAUKI I UZYSKANIE TYTUŁU TECHNIKA


SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA - STOLARZ

Czas nauki zawodu trwa 3 lata. Celem pracy stolarza jest wykonywanie i konserwacja przedmiotów drewnianych (lub drewnopodobnych) takich jak: meble (w budynkach mieszkalnych, w halach produkcyjnych i fabrycznych, magazynach, obiektach handlowo-usługowych), meble artystyczne, elementy stolarki budowlanej (okna, drzwi), skrzynie, trumny, instrumenty muzyczne, ramy, a także wyroby dekoracyjnej (korale, broszki), użytkowej (laski, szkatułki, guziki, albumy) oraz technicznej (klamki, uchwyty) galanterii drzewnej. Do zadań stolarza meblowego należy wykonywanie, montowanie i naprawianie mebli stanowiących wyposażenie mieszkań lub innych lokali. Stolarz wykonuje je na podstawie gotowej dokumentacji i szkiców lub według własnych projektów. Musi umieć doskonale rozpoznawać gatunki drewna i materiałów drewnopodobnych (np. płyty pilśniowe i laminowane) oraz odpowiednio dobierać je w zależności od przeznaczenia wyrobu. Musi znać właściwości i przeznaczenie naturalnych i chemicznych środków stosowanych w stolarstwie takich jak: pokosty, lakiery, kleje, bejce, farby.


Przykładowe zadania zawodowe stolarza to:

 • trasowanie i ręczna obróbka drewna,
 • obsługa obrabiarek drewna;piły tarczowe i taśmowe,strugarki, frezarki, wiertarki i inne,
 • właściwe przygotowanie powierzchni okleinowanych, nakładanie oklein sposobem ręcznym oraz z zastosowaniem urządzeń mechanicznych,
 • montaż mebli oraz stolarki budowlanej i wykańczanie ich powierzchni,
 • okuwanie wyrobów stolarskich różnego typu okuciami,
 • wykonywanie elementów i przedmiotów o charakterze galanterii,
 • naprawianie i odświeżanie mebli i wyrobów stolarki budowlanej,

PAMIĘTAJ !!!
UZYSKANIE WYKSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DAJE CI MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA ZAWODU I PODJĘCIA PRACY
JAK RÓWNIEŻ KONTYNUACJI NAUKI I UZYSKANIE TYTUŁU TECHNIKA


SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA - MECHATRONIKSłowo klucz: „mechatronika” czyli „co?”… „łączenie rozwiązań mechaniki i elektroniki w funkcjonalną całość, pozwalającą na efektywne programowanie i sterowanie procesami i produkcją”. Mechatronik to specjalista, który projektuje, wytwarza i obsługuje zespoły maszyn, urządzenia mechaniczne oraz całe linie produkcyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technik sterowania.
Z mechatroniką stykamy się, gdy przechodzimy przez automatycznie otwierane drzwi, korzystamy z nowoczesnych aparatów fotograficznych, cyfrowych kamer, drukarek, odtwarzaczy CD albo obsługujemy automatyczną pralkę. Każdy mechatronik powinien dobrze radzić sobie z doborem elementów, podzespołów, modułów, wskaźników i połączeń do urządzeń oraz systemów mechatronicznych.

Jeśli:

· interesujesz się elektroniką i mechaniką
· chcesz zdobyć zawód gwarantujący pracę
· dobrze radzisz sobie z matematyką i fizyką

Podejmij naukę: W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZAWODZIE: MECHATRONIK

W szkole nauczysz się:

· montowania urządzeń i systemów mechatronicznych
· wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych
· wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

Ponadto:

· zdobędziesz cenne doświadczenie podczas praktyk
· będziesz mieć możliwość wzięcia udziału w konkursach i olimpiadach
· będziesz mieć możliwość udziału w różnego rodzaju wycieczkach dydaktycznych

Nauka trwa trzy lata. W szkole będziesz się uczyć przedmiotów ogólnokształcących oraz teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych.
Uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia otrzymają świadectwa i dyplomy ukończenia.

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

EE.2: MONTAŻ, URUCHAMIANIE I KONSERWACJA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH

Dalsza nauka:

Naukę możesz kontynuować od drugiej klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, zdobywając w ten sposób wykształcenie średnie, następnie (lub równocześnie) możesz podjąć naukę w formie kursu kwalifikacyjnego i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji

EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych lub w SZKOLE BRANŻOWEJ II STOPNIA w zawodzie technik mechatronik.

Miejsca, w których możesz pracować

 •     wszystkie zakłady produkcyjne z liniami korzystającymi z nowoczesnego sterowania procesami technologicznymi opartymi na technologii IT
 •     serwisy AGD

PAMIĘTAJ !!!
UZYSKANIE WYKSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DAJE CI MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA ZAWODU I PODJĘCIA PRACY
JAK RÓWNIEŻ KONTYNUACJI NAUKI I UZYSKANIE TYTUŁU TECHNIKASZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA - OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Operator obrabiarek skrawających jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie umiejętności właściwe dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo). Nauka trwa 3-lata. Potem można kontynuować naukę w technikum uzupełniającym, a po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechanik w szkołach wyższych na kierunku mechanika i budowa maszyn.Nauczysz się między innymi:

 • odczytywania rysunku technicznego dotyczącego elementu przewidzianego do obróbki,
 • zaplanowania obróbki tego przedmiotu na obrabiarce CNC lub tradycyjnej,
 • napisania programu obróbki przedmiotu,
 • sprawdzenia tego programu na symulatorze,
 • przesłaniu tego programu na obrabiarkę,
 • ustawienia obrabiarki i zamocowanie obrabianego przedmiotu,
 • dokonania analizy i oceny jakości wyrobu,
 • uruchomienia produkcji wyrobu.

Operatorzy obrabiarek skrawających mogą pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego. Lokalny rynek pracy oczekuje pracowników o takich kwalifikacjach, co daje realną perspektywę zatrudnienia absolwentów szkoły m.in. w lokalnych przedsiębiorstwach.

Przedmioty zawodowe, których będziesz się uczyć:

 • rysunek techniczny,
 • technologia ogólna,
 • podstawy maszynoznawstwa i automatyki,
 • technologia obróbki skrawaniem i obrabiarki,
 • pracownia technik komputerowych i programowania obrabiarek CNC,
 • zajęcia praktyczne.

PAMIĘTAJ !!!
UZYSKANIE WYKSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DAJE CI MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA ZAWODU I PODJĘCIA PRACY
JAK RÓWNIEŻ KONTYNUACJI NAUKI I UZYSKANIE TYTUŁU TECHNIKA


SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA SPECJALNA -MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Monter zabudowy i robót wykończeniowych to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych, np. malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych. W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje fachowców. Absolwenci kierunku nauczania ?Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie? są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych. Po ukończeniu szkoły w tym zawodzie absolwenci potrafią m. in.:

 • wykonywać prace wykończeniowe w budynku,
 • analizować dokumentację budowlaną ,
 • obliczać ilość materiałów potrzebnych do wykonywania zleconych robót.

Absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej, ponieważ podczas praktycznej nauki zawodu uczą się na przygotowanych stanowiskach w warsztatach szkolnych oraz na stanowiskach pracy robót wykończeniowych realizowanych przez naszą szkołę.

Szkoła zapewnia realizację zajęć praktycznych.

Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowych  tytuł zawodowy "monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie", mogą być zatrudniani przy robotach wykończeniowych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę.


SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
Poprawiony: środa, 16 maja 2018 07:02